MOŽNOST NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků, zboží nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší chráněné dílny.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo

odebrat zboží či služby v roce 2008 v hodnotě cca 147,8 tis. Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo

odvést do státního rozpočtu cca 52,7 tis. Kč.

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2007 ve výši 21.119,00 Kč. Údaj pro rok 2008 bude zveřejněn MPSV koncem roku 2008.

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Příklady výpočtu

V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz §15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 46, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4% z 46 je 1,84; zaokrouhleno matematicky na 2).

Máte tedy zákonnou povinnost:

zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo

odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance

Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2007 = 21.119,00 Kč (údaj pro rok 2008 bude znám koncem roku 2007)

2,5 × 21.119 × 2 zaměstnanci = 105.595 Kč

Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 106 tis. Kč, nebo

3. odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotěsedminásobku průměrné měsíční mzdy

7 × 21.119 × 2 zaměstnanci = 295.666 Kč bez DPH.

4. provést kombinaci možností uvedených výše.